Facebook 

Regulamin

Regulamin Portalu

Nota prawna
Portal internetowy www.modnewlosy.pl został przygotowany jako internetowy serwis fryzjerski. Treści na nim przentowane mogą mieć charakter promocyjny, reklamowy i informacyjny. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym portalu nie jest stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Autorzy i wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie. Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie należą do firmy Devis Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystywania tekstów, zdjęć i materiałów filmowych mogą odbywać się wyłącznie i jedynie w celach nie komercyjnych i do użytku własnego. Reprodukcja całości lub części portalu bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy Devis Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie jest zabroniona. Wszelkie umieszczone w serwisie w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek wykorzystywanie ich odbywać się może jedynie za pisemną zgodą wydawcy. Portal www.modnewlosy.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały, informacje i opinie zamieszczone w innych serwisach internetowych bez jego zgody. Właściciel portalu www.modnewlosy.pl z siedzibą w Oławie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności za szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do strony internetowej www.modnewlosy.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Kluby zdjęcia, informacje i artykuły o różnych formatach oraz za komentarze tych informacji.

§1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument.
 2. Portal - zorganizowana platforma informatyczna dostępna w sieci Internet składająca się ze strony głównej i zbioru podstron dostępnych pod wspólną domeną www.modnewlosy.pl
 3. Administrator: [____]
 4. Wydawca: Devis Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie przy ul. Brzeskiej 26.
 5. Redakcja - osoby odpowiedzialne za dobór i publikację treści w portalu (kontakt: info@modnewlosy.pl), a także ze strony Administratora za poprawne funkcjonowanie portalu.
 6. Wpisy - wiadomości, artykuły, posty, blogi, materiały wideo, fotografie, grafiki, banery, komentarze umieszczone w Portalu.
 7. Specjalista - osoba, która posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie fryzjerskiej, której wiedzę i kwalifikacje weryfikuje Administrator.
 8. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z zasobów portalu nie wymagających logowania, nie posiadająca statusu Specjalisty.
 9. Newsletter - biuletyn informacyjny rozsyłany za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników oraz Specjalistów portalu oraz Klubowiczów, którzy dokonali subskrypcji wyrażając tym samym zgodę na jego przesyłanie.
 10. Klubowicz - osoba prywatna lub podmiot, który za opłatą lub na mocy umowy barterowej zawartej z Wydawcą uzyskał prawo do zamieszczania postów, nagrań oraz zdjęć i artykułów w ramach Portalu.
 11. Moderacja Wpisów - redakcja ma prawo do usuwania wpisów, które naruszają niniejszy Regulamin, zasady współżycie społecznego lub są sprzeczne z dobrymi obyczajami.§2 Zawartość Portalu

 1. Wydawca będzie rozwijał funkcjonalność Portralu. Jest to równoznaczne z utworzeniem nowych działów oraz nowych podserwisów branżowych.
 2. Wydawca zobowiązuje się do dbania o wysoki poziom merytoryczny Portalu. Celem Portalu jest stworzenie i rozwijanie wiarygodnego i aktualnego źródła informacji z zakresu tematyki fryzjerskiej. Przedmiotem informacji będą wydarzenia w branży fryzjerskiej, nowe produkty, salony, porady specjalisty, szkolenia fryzjerskie itp. Portal przewiduje konkursy oraz możliwość sprzedaży przestrzeni reklamowej. Pobocznym celem portalu jest stworzenie wirtualnego miejsca spotkań dla branży fryzjerskiej.
 3. Naczelną zasadą Portalu jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących użytkowników zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz innym, obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.

§ 3 Ogólne zasady korzystania z treści zamieszonych na Portalu

 1. Wydawca nie odpowiada za nieścisłości w informacjach podawanych na stronie internetowej, jeżeli wynikają one z wad materiałów źródłowych na podstawie, których powstała informacja w Portalu.
 2. Wydawca nie odpowiada za treść Wpisów zamieszczanych w portalach przez Użytkowników, Specjalistów lub Klubowiczów. W szczególności, jeżeli wpisy są wyrazem wiedzy Użytkowników, Specjalistów i Klubowiczów oraz wyrażają ich prywatne opinie, poglądy i stanowiska.
 3. Materiały poradnikowe nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie osób je wyrażających. W związku z tym wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skutki zastosowania tych opinii.§ 4 Prawa Użytkownika
Użytkownik ma prawo do korzystania z dostępnych na Portalu usług, informacji i materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety w sieci Internet (netykiety). W szczególności użytkownik zobowiązuje się do:

 1. nie umieszczania materiałów o charakterze pornograficznym lub wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc;
 2. nie podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić lub wpłynąć na funkcjonowanie Portalu (np. prób odczytania haseł i danych innych użytkowników; przesyłania plików mogących w jakikolwiek sposób zakłócić funkcjonowanie Portalu.
 3. poszanowania praw autorskich innych osób poprzez nieudostępnianie na łamach Portalu tekstów oraz innego rodzaju materiałów (graficznych, audiowizualnych itp.), co do których użytkownik nie posiada stosownych praw;
 4. nie zamieszczania reklam negatywnych;
 5. nie zamieszczania elementów, które służyłyby do promocji innych stron, witryn lub portali internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub Wydawcy;§ 5 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma obowiązek wprowadzania rzetelnych i wiarygodnych danych w portalu.
 2. Użytkownik ma obowiązek do stosowania się do zasad i standardów dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik ma obowiązek informować Administratora portalu o wszystkich zauważonych naruszeniach prawa, Regulaminu, zasad etykiety i dobrych obyczajów przez innych Użytkowników.§6 Prawa i obowiązki Specjalisty Specjalista ma odpowiednie prawa i obowiązki jak Użytkownik, ponadto Specjalista może promować rozwiązania oparte na jego wiedzy i doświadczeniu na własną odpowiedzialność.

§7 Prawa i obowiązki Klubowicza Klubowicz ma odpowiednie prawa i obowiązki jak Użytkownik i Specjalista, ponadto Klubowicz ma prawo do zamieszczania postów, nagrań oraz zdjęć i artykułów w ramach Portalu. Klubowicz ma prawo promowania własnej osoby, firmy lub marki. Klubowicz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie publikacje umieszczone przez siebie w Portalu.

§8 Prawa administratora

 1. Administrator może usuwać Wpisy sprzeczne z prawem, sprzeczne z Regulaminem, niezwiązane z tematyką strony, wprowadzające w błąd.
 2. Administrator może usuwać Wpisy zawierające treści obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.
 3. Administrator może komunikować się z użytkownikami poprzez system prywatnych wiadomości Portalu lub przez e-mail we wszystkich kwestiach dotyczących Portalu, w szczególności technicznych, merytorycznych i administracyjnych.§9 Warunki techniczne Użytkownik, Specjalista i Klubowicz zobowiązani są zapewnić we własnym zakresie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do korzystania z Portalu.§10 Newsletter

 1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłany jest przez Portal, w sposób cykliczny i bezterminowo Newsletter.
 2. Subskrypcja Newslettera serwisu jest bezpłatna i dostępną dla każdego Użytkownika, Specjalisty i Kubowicza.
 3. Newsletter może zawierać reklamy i informacje handlowe.
 4. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować jego otrzymywania poprzez [___]§11 Odpowiedzialność Wydawcy

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawdziwość, przydatność i kompletność prezentowanych w Portalu informacji.
 2. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. Wydawca nie odpowiada za wady i przerwy w działaniu Portalu.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za stosowanie technik prezentowanych w Portalu.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód powstałych w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu, w szczególności za treści podawana w ramach klubów.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 8. Wszelkie ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wobec Użytkowników obowiązują odpowiednio w stosunku do Specjalistów i Klubowiczów.§12 Prawa własności intelektualnej

 1. Portal zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 2. Użytkownik może korzystać z utworów udostępnionych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek części Portalu w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
 4. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, są zobowiązani do uzyskania zgody uprawnionych podmiotów na ich rozpowszechnianie. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez nich na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim.
 5. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Portalowi niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.
 6. Regulacje zawarte w ust. 1 do 5 powyżej, stosuje się odpowiednio do Specjalistów i Klubowiczów.§13 Postanowienia końcowe

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu, Wydawca ma prawo do dokonania jego wiążącej wykładni.